Chay kelly bx T9 QXCI8jk unsplash

Mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen

Het is passen en meten in ons drukke land. Woningbouw, Werken, Mobiliteit, Energie, Natuurontwikkeling, Waterveiligheid: het heeft allemaal ruimte nodig.

Bij het zoeken naar ruimte is veel afstemming nodig. Wat krijgt voorrang en waarom? En wie beslist hierover? Om de verschillende overheden en maatschappelijke partijen hierin te helpen is inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, water, natuur en energie nodig. In combinatie met de kennis en kunde om het proces goed te organiseren zodat elk belang gewogen wordt, stakeholders voldoende betrokken zijn en gedragen beslissingen tot stand komen. In onze projecten gaat het juist om die combinatie van inhoud en proces. We werken aan diverse vraagstukken in de sector van Mobiliteit & Infrastructuur en Wonen & Ruimtelijke ordening, of op het snijvlak van deze sectoren.

Eindpunt metrolijk E in Den Haag Centraal 1920 780

Mobiliteit & Infrastructuur

De groei van de mobiliteit is terug van weggeweest. Hoe leiden we die groei in goede banen en hoe doen we dat op een veilige en duurzame manier?

Hoe ziet mobiliteit in Nederland er over circa 10 jaar uit? We hebben te maken met tal van ontwikkelingen die deze mobiliteit beïnvloeden. In de praktijk betekenen deze ontwikkelingen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar het delen van vervoermiddelen, flexibel gebruik en leenconcepten. Daarnaast zal de mobiliteit verder verduurzamen en zal meer prioriteit gegeven worden aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De vraag is hoe overheden hier mee om kunnen gaan en hoe zij de overkoepelende mobiliteitstransitie op een doeltreffende manier kunnen organiseren, niet alleen in termen van praktische uitvoering, maar ook in termen van samenwerking.

Chay kelly bx T9 QXCI8jk unsplash

Wonen & Ruimtelijke ordening

Het is dringen op de woningmarkt. Hoe krijgen starters nog een kans? Hoe bevorderen we de doorstroming? Waar moeten de extra woningen komen? En hoe wegen we dat af tegen andere belangrijke ruimtevragers als energieopwekking, natuur, landbouw en water?

Ruimtelijke ordening
Ruimte is schaars in onze krappe delta. Woningbouw, energie, natuur, landbouw en water hebben allemaal ruimte nodig. Dat vraagt om veel afstemming en uitzoeken voordat keuzes gemaakt kunnen worden. AEF helpt daarin het Rijk, de gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook andere maatschappelijke stakeholders. We doen dat vanuit de inhoud, maar met ervaring en kennis over procesmatige aanpakken die verschillende opties transparant maken zodat gedragen keuzes gemaakt kunnen worden.

Wonen
In grote steden en in de Randstad staan bijna alle woningzoekenden in de rij. De gespannen woningmarkt zorgt voor hoge prijzen en maakt huurders kwetsbaar. Nieuwe woningen zijn niet zo maar gebouwd. Verdichting in de bestaande stad leidt vaak tot veel maatschappelijke discussie. In krimpgebieden is sprake van een geheel andere opgave. Hoe houden we een minimum van voorzieningen in stand? En voor heel Nederland staat een grote verbouwing te wachten. De woningen moeten beter geïsoleerd en van het gas af. We hebben te veel gezinswoningen, terwijl het aantal één- en tweepersoonshuishoudens blijft groeien (mede door de vergrijzing). En de woningvoorraad moet flexibeler worden, omdat er steeds spoedzoekers komen.

AEF is sinds jaar en dag nauw betrokken bij de woonsector. Het Rijk helpen we met formuleren van beleid en we evalueren programma’s en specifieke aanpakken. Gemeenten ondersteunen we bij de vormgeving van het lokale beleid en het maken van afspraken met andere stakeholders (corporaties, Rijk, andere gemeenten binnen de woningmarktregio). En we werken voor alle type woningcorporaties: klein-middelgroot-groot, stedelijk/landelijk, algemeen/gespecialiseerd (ouderen, studenten) aan vraagstukken rondom portefeuillestrategie/financiële continuïteit, reorganisatie, samenwerking/fusie en corporate governance.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm