Projecten

Noord-Holland Noord Gezond. Samen voor de gezondste regio!

NHN Gezond Festival 58 kopie
Samenwerkingsverband

Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, gemeenten, GGD, VGZ verenigd in Noord-Holland Noord Gezond (NHNG)

Rol van AEF

Adviseren en ondersteunen bij regio-initiatief en het ontwikkelen van een gezamenlijk regiobeeld en regiovisie. Vanaf 2023 de rol van het regiobureau waar het programmamangement is belegd. 

Periode

2019 - heden

Subsectoren

Ziekenhuizen, huisartsen, GGD, verstandelijke gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten én zorgverzekeraar

Gezondheid is ons waardevolste bezit. Gezondheid kent verschillende facetten - fysiek, mentaal en sociaal - en vele factoren bepalen uiteindelijk een gezonde samenleving.

Gezondheid is daarmee ook meer dan het nastreven van goede zorg en vraagt daarom om een brede gezamenlijke aanpak, die verder gaat dan het hoofd bieden aan de uitdagingen van de zorg. De handen ineenslaan om de beweging te maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Vanuit deze gedachte is in 2019 het regio-initiatief Noord-Holland Noord Gezond gestart.

Noord-Holland Noord Gezond heeft de ambitie om de gezondste regio te worden

Binnen NHNG voelen veel partijen - ziekenhuizen, huisartsen, GGD, verstandelijke gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten én zorgverzekeraar – zich gezamenlijk verantwoordelijk voor goede, toegankelijke en betaalbare (gezondheids)zorg in Noord-Holland Noord. En voor de (ervaren) gezondheid en welzijn van de inwoners van de regio.

Alleen door samen te werken op regionale schaal is het mogelijk om de uitdagingen binnen het zorgdomein het hoofd te bieden en om de gezondste regio te worden!

De missie van NHNG: In 2030 behouden we de toegankelijkheid van zorg en welzijn en zijn we de gezondste regio door meer gezondheidswinst per euro voor alle inwoners.

Van initiatief tot uitvoering

AEF stond samen met de initiatiefnemers aan de wieg van NHNG. AEF-adviseur Marlijn Althuizen is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Marlijn: “In 2019 werden wij gevraagd om te ondersteunen bij het opzetten van een regiosamenwerking.

In eerste instantie door samen met de initiatiefnemers het regio-initiatief op te zetten. Vervolgens bij het ontwikkelen van een gezamenlijk (op data gestoeld) regiobeeld en regiovisie. Daarna volgden nieuwe stappen, en sloot ook AEF-collega Simone Neuvel aan."

52733839946 0f179dab97 o
AEF-adviseurs Simone (links) en Marlijn

Simone: “Begin 2022 kwam ik aan boord. Vanuit de vastgestelde regiovisie vormden we coalities op zes thema’s om de gestelde ambitie samen te behalen. Aan mij onder andere de taak om een werkgroep communicatie in te richten en te starten met het opzetten van een inwonerraad. Zo organiseerden we eind 2022 een festival – verderop in het artikel - en hebben we leden voor de inwonerraad kunnen werven.”

Inmiddels vervult AEF nu geruime tijd de functie van het regiobureau waar het programmamanagement is belegd. Wat houdt deze functie precies in? Simone: “AEF ondersteunt de regio in verschillende opgaven. We bewaren het overzicht, sturen aan op bepaalde onderwerpen en de voortgang en hebben daarmee ook een aanjagende rol. Nu – begin 2023 – hebben we de nieuwe website van NHNG gelanceerd en zijn de eerste stappen gezet in de inwonersparticipatie binnen NHNG.” Marlijn vult aan: "We ondersteunen daarin zo goed mogelijk de verschillende gremia van NHNG; het brede én dagelijks bestuur; het programmateam; de datawerkgroep; het communicatieteam; en de inwonerraad."

NHNG werkt datagedreven binnen zes thema's aan gezondheidsdoelen

Vanuit zes coalities werkt NHNG met een duidelijke prioritering aan zes gezondheidsdoelen. Hoe kwamen jullie tot deze gezondheidsdoelen? Marlijn: “Een belangrijk onderdeel van de regiovisie is het ‘regiobeeld’. Daaruit is gebleken dat er grote verschillen zijn in (ervaren) gezondheid, zorgvraag en zorgkosten tussen de wijken in Noord-Holland Noord. Die verschillen willen we verkleinen. Om dat te realiseren is het noodzakelijk om te weten waar de urgentie het hoogst is. We formuleerden zes thema’s en stelden op basis van verkregen data een doel per thema waar de komende jaren aan wordt gewerkt."

Werken aan gezondheidsdoelen vanuit zes thema’s

Meer weten over de achtergrond van deze thema's, de gezondheidsdoelen en de wijze waarop de coalities van NHNG werken aan de doelstellingen? Bekijk de regiovisie van NHNG.

Ook inwoners maken onderdeel uit van NHNG en de coalities. De inwonerraad van NHNG denkt mee in de richting van NHNG én in de rol die inwoners zelf kunnen innemen in het bereiken van meer gezondheidswinst.
52508098731 1bb3f930df o

Met elkaar in gesprek op het Noord-Holland Noord Gezond Festival

Op 16 november 2022 organiseerden we het Noord-Holland Noord Gezond Festival in de Cultuurkoepel in Heiloo. Aris van Veldhuisen, adviseur en partner bij AEF, was - naast zijn betrokkenheid bij de regiovisie - dagvoorzitter van het festival. “Op deze dag zijn alle initiatieven en platforms uit de regio samen in gesprek gegaan over waar we elkaar kunnen versterken. En hoe we de opgaven kunnen verduidelijken en of we ook zaken kunnen versimpelen in de regio. En dit alles vanuit de gezamenlijke ambitie om als Noord-Holland Noord de gezondste regio te worden!”, vertelt Aris over deze dag.

Noord-Holland Noord Gezond Festival

NHNG is een coördinatietafel die inzet op versterken, verduidelijken en versimpelen

Ook Simone en Marlijn waren bij het festival aanwezig. “Ik vond het een erg geslaagde middag met veel mooie uitwisselingen en verbindingen onderling”, zegt Simone. “Dit festival was een evenement waar versterking, versimpeling en verduidelijking centraal stond. Er zijn al tal van initiatieven en platforms in Noord-Holland Noord. Door dit samen te brengen zorgden we voor kruisbestuiving tussen thema’s die door de regio geagendeerd zijn”, legt Simone uit.

“Neem bijvoorbeeld het thema ‘gezond ouder worden’”, vult Marlijn aan. “Initiatieven zoals VONK en ‘vergrijzing naar vernieuwing’ waren hier ook aanwezig. In dialoogsessies gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe we dit thema gezamenlijk kunnen versterken.

NHNG heeft zichzelf hiermee als coördinatietafel neergezet in de regio. De coördinatietafel put uit vele goede bestaande samenwerkingsinitiatieven in de regio. Niet door ze over te nemen, maar juist door te verbinden, te verbreden en waar mogelijk op te schalen. Als AEF’ers doen we ons best om dit zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren zodat het de doelen van de regio dient.”

52507829859 808f2608d3 c 52507414106 0eeb779344 c

Is er een overstijgende aanpak mogelijk van regiosamenwerkingen?

Zou elke regio moeten streven naar de gezondste regio? “Landelijk zien we al langere tijd een ontwikkeling naar regionale en domeinoverstijgende samenwerking”, legt Simone uit. “De urgentie die binnen de opgaven in het zorgdomein verscholen liggen zijn al langere tijd voelbaar. Denk hierbij aan de uitdagingen ten aanzien van de (dubbele) vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt . Tegelijkertijd zien we de regionale verschillen. Elke regio kent eigen uitdagingen en daarmee opgaven. Het kan daarom niet anders dat we moeten samenwerken tussen zorg- en sociaal domein om de uitdagingen het hoofd te bieden. Als AEF ondersteunen we deze regionalisering zowel kwalitatief als kwantitatief.”

Hoe nu verder met Noord-Holland Noord Gezond?

Wat zullen we op termijn terugzien van de visie voor regio Noord-Holland Noord? En waar liggen de uitdagingen? “In 2023 bouwen we verder aan NHNG. Vanuit alle coalities liggen er concrete plannen en projecten waarin (professionals van) verschillende organisaties samenwerken om de doelen te bereiken. De grootste uitdaging zit in het monitoren van de resultaten. Hoe maken we de impact die we als regio maken meetbaar?”, zegt Simone.

Marlijn vult aan: ‘’De komende periode gaan we ook aan de slag met het herijken van ons regiobeeld zoals afgesproken in het Integraal Zorg Akkoord. Dat doen we als coördinatietafel samen met de hele regio. De ambitie om de gezondste regio te worden en zorg- en welzijn toegankelijk te houden vraagt om stevige samenwerking, hoe ingewikkeld dat soms ook is. Geen individuele organisatie kan dit alleen, dus is het aan de verschillende partijen om de handen ineen te slaan. Dat is waar NHNG voor staat, nu en in de toekomst.”

NHN Gezond Festival 58 NHN Gezond Festival 57
Benieuwd naar de regiovisie voor NHNG?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm