Projecten

Meer landschap, meer stad!

Afbeelding ANFV

In het document ‘Meer landschap, meer stad’ hebben de overheden in de regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley samen met het rijk hun visie op de verstedelijkingsopgave in de regio weergegeven. AEF werd gevraagd als procesbegeleider op te treden om te zorgen dat rijk en regio binnen een half jaar tot bestuurlijke afspraken over de verstedelijking zouden komen. Bij het BO MIRT in november 2022 werden deze afspraken inderdaad gemaakt.

Van strategie naar afspraken

Het Kabinet wil in het kader van het NOVEX-programma met zeven regio’s afspraken maken over de realisatie van 1.000.000 woningen. Het grootste deel van deze woningen wil het kabinet regelen in 18 verstedelijkingsgebieden binnen deze regio’s. De regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley heeft in het voorjaar van 2022 de verstedelijkingsstrategie ‘Meer landschap, meer stad’ gezamenlijk met het rijk uitgewerkt. Dat is een integraal perspectief op de verstedelijking in de regio. Het concept is uitgewerkt met als bouwstenen landschap, economie, wonen en mobiliteit. De opgave was om deze strategie te vertalen in bestuurlijke afspraken voor de uitvoering van deze strategie in de periode tot 2040.

Focus en prioriteit nodig

In dit proces zijn vanuit de regio 26 gemeenten, 2 provincies en 3 waterschappen betrokken, terwijl aan rijkszijde vier vak departementen betrokken zijn. De afspraken moesten worden uitgewerkt door een netwerk van vakspecialisten, managers en bestuurders vanuit al deze partijen. Om te komen tot verstedelijkingsafspraken was het nodig binnen de regio te komen tot focus en prioriteit. Waar zet de regio nu echt op in? AEF heeft met rijk en regio versnellingsateliers en bestuurlijke werksessies gehouden om deze focus aan te brengen. Tegelijkertijd is de vraag hoe het rijk vanuit haar beleidsprogramma’s deze integrale ontwikkelopgave kan ondersteunen. AEF ondersteunde intensieve gesprekken hierover tussen regio en rijk.


Visie voor de regio vastgesteld

Uiteindelijk hebben rijk en regio samen de opgave voor de komende 20 jaar en hun visie voor de regio vastgelegd. Ze hebben afspraken gemaakt hoe ze gaan samenwerken, hoe ze daarop sturen en hoe ze dat uitvoeren. Concreet is afgesproken woningbouw en bijbehorende infrastructuur te realiseren in Foodvalley, Nijmegen en Arnhem. Er zijn afspraken gemaakt om de brug over de Rijn bij Rhenen te verbreden, de regio-expres van Arnhem naar de Achterhoek te realiseren en de bebouwing van het spooremplacement in Arnhem-Oost uit te werken. Er worden ontwerpateliers over landschapsparken gestart en een regionaal programma voor werklocaties uitgewerkt. Deze regio is de enige regio die nu integrale verstedelijkingsafspraken heeft gemaakt. Een eerste stap in een samenwerking van 20 jaar om de regio een sprong in kwaliteit en volume te laten maken.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm