Nieuws

WMO-overschot onderzocht


AEF deed voor de Gemeente Teylingen onderzoek naar een overschot van ruim 1,7 miljoen euro op de Wmo-begroting. AEF concludeert dat een te ruime inschatting van het aantal cliënten de belangrijkste reden is voor het overschot. Van het alom gevreesde zorgmijden blijkt vrijwel geen sprake.

Veel mensen wisten niet voor welke vorm van ondersteuning ze een indicatie hadden. Dit speelde vooral bij hulp in de huishouding en bij de ondersteuning in de vorm van vervoer. Daarnaast is door een late overdracht van gegevens van rijk naar gemeenten er rekening mee gehouden dat alle mensen met indicaties ook een beroep zouden doen op hulp en ondersteuning via de Wmo. In praktijk kregen sommige mensen echter hulp via andere regelingen of kregen ze eenvoudigere vormen van hulp aangeboden.

Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve analyse van gegevens over gebruik van hulp en ondersteuning via de Wmo en op enquêtes onder alle inwoners van de gemeente.

AEF is op verschillende niveaus betrokken bij de decentralisaties. In opdracht van de ministeries van VWS en BZK ontwikkelde AEF een budgetverdeelmodel voor de nieuwe Wmo-taken. Daarnaast ondersteunt AEF gemeenten en regio’s bij de implementatie van hun nieuwe taken.

Vanaf 2015 is de uitvoering van de nieuwe Wmo een taak voor gemeenten. Een groot aantal zorgtaken uit de AWBZ werden overgeheveld naar de Wmo. Het gaat om individuele begeleiding, dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen en een deel van de persoonlijke verzorging.

Andersson Elffers Felix, Ond erzoek W mo-budget 2015 gemeente Teylingen, 24 oktober 2016
Teylingennieuws.nl, Overschot door te ruime inschatting cliënten, 27 oktober 2016
Yolanda Koster, 'Inschattingsfout' oorzaak overschot Wmo, in: Binnenlands Bestuur, 28 oktober 2016