Beleidsontwikkeling en -advies

AEF ontwikkelt visie, ideeën en kennis, zowel over de ordening en inrichting van het stelsel als over concrete beleidsmaatregelen. AEF heeft daarbij bijzondere expertise ten aanzien van: verzelfstandiging, privatisering, marktwerking en toezicht. 

De adviseurs van AEF koppelen materiedeskundigheid aan ruime ervaring in beleidsontwikkeling en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. AEF adviseert inhoudelijk en maakt besluitvorming op alle niveaus mogelijk.
 

Large large beleidsontwikkeling advies

Large large evaluaties onderzoek

Evaluaties en onderzoek

De consequenties van voorgenomen maatregelen worden inzichtelijk door ex ante onderzoek zoals business cases en impact assessments.  Daarnaast voert AEF evaluaties ex post uit, vaak gekoppeld aan een specifieke wet (of een onderdeel daarvan). Met behulp van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA's) maakt AEF de gevolgen van nieuw beleid ook kwantitatief inzichtelijk.


Programmamanagement

AEF leidt en begeleidt grootschalige stelselveranderingen. Bij de Vreemdelingenwet voerde AEF in 1999 als eerste externe partij het projectleiderschap over de totstandkoming van een nieuwe wet. 

In latere jaren was AEF prominent betrokken  bij de vernieuwing van onder andere het stelsel voor inburgering, de veiligheidsregio's, de energiemarkt en de AWBZ. Momenteel is AEF nauw betrokken bij alle decentralisaties in het sociaal domein. Ook in de vernieuwing van het openbaar vervoer speelt AEF een belangrijke rol.

Large large programmamanagement

Large large budgetverdeelmodellen kostprijssystematieken

Budgetverdeelmodellen en kostprijssystematieken

Budgetverdeelmodellen en kostprijssystematieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verhelderen en rationaliseren van sturingsrelaties binnen en tussen organisaties. Daar waar sprake is van verschillende overheidslagen en/of -organisaties spelen vaak complexe belangenafwegingen.

Het ontwikkelen of wijzigen ervan vraagt om een combinatie van analytisch inzicht, en het vermogen om te opereren in vaak delicate verhoudingen. AEF heeft die ervaring.