Case

Vermindering van regeldruk binnen de WMO

Zorg en Welzijn

Eind 2012 – begin 2013 heeft AEF een praktijkonderzoek uitgevoerd naar regeldruk binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met een nadruk op de ervaring van de burger bij een Wmo aanvraag. Achterliggende gedachte van het onderzoek is dat de dienstverlening van de overheid op punten te ingewikkeld en gefragmenteerd is georganiseerd. Vooral zogenaamde kwetsbare doelgroepen (waaronder chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen) blijken veel moeite te hebben om hun zaken met de overheid goed te regelen, door verschillende regelingen en verantwoordelijke organisaties. Doel van de praktijkinventarisatie was het ministerie met praktijkgerichte oplossingsrichtingen te helpen bij het verminderen van zowel de kwantitatieve regeldruk (tijdsbesteding) als ervaren regeldruk (knelpunten, irritaties) als gevolg van administratieve handelingen. Het onderzoek bestond uit de volgende stappen: 

Praktijkinterviews met ervaringsdeskundigen, gemeenten, ketenpartners en professionals (waaronder meelopen voor en achter het Wmo- loket)
Uitvoeren van deskresearch wet- en regelgeving en beleidskaders
Inventariseren van knelpunten en oplossingsrichtingen
Toetsen van de uitkomsten tijdens een werksessie bij ervaringsdeskundigen, gemeenten, ketenpartners en professionals

Op dit moment is het onderzoek afgerond en wordt samen met de opdrachtgever en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gekeken hoe de resultaten het beste beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de betrokken partijen.