Sturen en begeleiden van veranderingen

Organisaties zijn voortdurend in verandering, ook zonder dat daar een adviseur aan te pas komt. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van veranderopgaven in hoog tempo toe. In het publieke domein veranderen organisaties vaak samen met andere partijen. 

AEF adviseert, begeleidt en stuurt organisatieveranderingen vanuit de grondhouding dat de organisatie de verandering zelf moet kunnen dragen en vormgeven. Kenmerkend voor onze stijl is de ambitie om de verandering te verbinden aan de strategische kernopgaven, het gewenste gedrag en leiderschap en een gezonde (financiële) bedrijfsvoering. Die integrale aanpak geeft het meeste zicht op duurzaam resultaat.

Large large sturen begeleiden verandering

Large large fusies overnames verzelfstandigingen

Fusies, overnames, verzelfstandigingen

Weinig is voor een organisatie zo ingrijpend als het veranderen van de eigendomsstructuur. Is het doel van de operatie voldoende helder? Wat zijn de beoogde (maatschappelijke) effecten? Is er een deugdelijke financiële onderbouwing en zijn de risico's voldoende afgedekt? Hoe geven we de governance vorm? Wat zijn de gevolgen voor medewerkers en klanten? En hoe zorgen we voor een proces waarin zorgvuldig met belangen, posities en emoties kan worden omgegaan? 

Fusies, overnames en verzelfstandigingen vragen om deskundige en zorgvuldige begeleiding. AEF heeft in de afgelopen jaren een groot aantal van deze operaties succesvol begeleid.


Strategie-ontwikkeling

Van tijd tot tijd herijken organisaties hun strategie, en AEF begeleidt hen daarbij. Basis voor strategieontwikkeltrajecten vormt een scherp beeld van de actuele én toekomstige opgaven  voor de organisatie. AEF werkt bij voorkeur in nauwe samenspraak met management, medewerkers en medezeggenschap aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwe perspectieven voor de organisatie. 

Large large strategie ontwikkeling

Large large ketens  netwerken allianties

Ketens, netwerken en allianties

In een tijd van grote stelselwijzigingen neemt het belang van sturing op ketens en netwerken toe. Samenwerking tussen organisaties is een reëel alternatief voor fusies. Netwerkverbanden kunnen doelgericht en flexibel zijn, maar ze vragen ook diplomatie en geduld. Om duurzame samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, voorbij de goede intenties en de geïsoleerde voorbeelden, is gerichte inzet nodig. 

AEF heeft ruime ervaring en speelt een actieve rol in de kennisontwikkeling op dit domein. AEF is partner van het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO), verbonden aan de TIAS NIMBAS Business School.


Ondersteuning medezeggenschap

Veel managers zien medezeggenschap als lastig obstakel in veranderprocessen. Vaak ontaardt de betrokkenheid van ondernemingsraden in formeel getouwtrek. De ondernemingsraad kan echter wel degelijk een stuwende kracht in veranderingsprocessen zijn. Dit vraagt wel een vroege en actieve betrokkenheid van de medezeggenschap door de bestuurder. Voor ondernemingsraden is de opgave om op een goede manier informele invloed te combineren met de formele bevoegdheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verschaft.

Het adviseren van ondernemingsraden is vanaf de oprichting van het bureau een belangrijke activiteit van AEF geweest. AEF adviseert als onafhankelijke adviseur ondernemingsraden bij strategische vraagstukken als fusies, overnames, reorganisaties, uitbesteding en dergelijke. AEF vervult daarbij de rol van inhoudelijke expert en procesbegeleider. Een toelichting op onze werkwijze in de notitie Advisering van ondernemingsraden, januari 2016. Vaak werkt AEF samen met Danthe.

 

Large large ondersteuning medezeggenschap