Nieuws

Toekomstgerichte taakinvulling GGD


In opdracht van het ministerie van VWS heeft AEF een onderzoek uitgevoerd onder alle 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en). Met dit onderzoek heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het takenpakket van GGD’en en de personele en financiële capaciteit die daarvoor wordt ingezet. Het onderzoek heeft als doel om binnen het veld een  productieve dialoog mogelijk te maken over een sterke en betrouwbare publieke gezondheid.

De taken die GGD’en uitvoeren komen voort uit verschillende wetten en financieringsstromen. In sommige gevallen zijn de taken wettelijk belegd bij de GGD, maar soms zijn ook andere partijen betrokken bij de uitvoering. Het gevolg is dat het takenpakket van de GGD’en regionaal verschillen vertoont. Om toch te zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van publieke gezondheid heeft de minister vier ‘pijlers’ benoemd die minimaal in elke GGD moeten worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport laat zien dat die taken in elke GGD zijn geborgd en geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen het bredere takenpakket van de GGD’en.

AEF vertrouwt erop dat de breed gedragen rapportage een eerste stap kan zijn in een vruchtbare discussie over de taakinvulling van GGD’en.

Andersson Elffers Felix, De GGD in beeld, Een onderzoek naar taken, mensen en middelen van GGD'en, 1 juni 2017
Kamerbrief over resultaten Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid