Nieuws

Ruimte voor de Rivier

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Ruimte voor de Rivier (RvdR) is een omvangrijk rijksprogramma dat beoogt Nederland te beschermen tegen hoog water vanuit de Rijn, Waal, Lek,  IJssel en Maas. Niet door de dijken te verhogen, maar juist door de rivier meer ruimte te geven in de vorm van dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen en kribverlagingen. Internationaal is er veel belangsteling voor het project. 

Naast de doelstelling van de realisering van waterveiligheid heeft dit programma, waarin meer dan 2 miljard euro in omgaan, ook nog een tweede doelstelling: de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. RvdR is door de Tweede Kamer aangemerkt als groot project, wat betekent dat er tussentijdse evaluaties moeten worden uitgevoerd. AEF nam de 3/4 evaluatie voor zijn rekening. De ¾ evaluatie moest de functionaliteit van de programmabeheersing beoordelen. Daaraan vooraf gaat de vraag of het programma conform planning en financiële middelen afgerond kan worden. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de planning van het project zowel qua uitvoering als financieel op schema ligt. Hetgeen gerust een prestatie genoemd mag worden. De volgende succesfactoren spelen daarbij een rol:
1. De beschikbaarheid van een reëel budget.
2. Veel ervaring en elkaar aanvullende competenties bij de projectdirectie.
3. Het programma is opgeknipt in veel kleine projecten, wat de risico's beheersbaar maakt.
4. Publiek-private samenwerking heeft als richtsnoer gediend, partijen werkten zo veel mogelijk gelijkwaardig samen. Daardoor is Ruimte voor de Rivier een project geworden waar men zich mee identificeert, wat enthousiasme losmaakt en waar men zich graag voor inzet. 

3/4 Evaluatie Ruimte voor de Rivier, Eindrapport, 18 maart 2013
Samenvatting rapport
Aanbiedingsbrief Tweede Kamer