Nieuws

Professionals aan zet bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling


Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas veel voor in Nederland. Bovendien gaat het vaak om langdurige problematiek. Eerder geweld blijkt de belangrijkste voorspeller voor toekomst geweld! Het is daarom van belang signalen en vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling snel te onderkennen, de veiligheid te herstellen en passende hulp te bieden.

Beroepskrachten die werken in de zorg, de maatschappelijke ondersteuning, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdhulp en het justitieel domein werken daarom met een meldcode. Zo’n meldcode schrijft de beroepskracht in vijf stappen voor wat hij of zij kan doen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Vanaf 1 januari 2019 zijn de beroepsgroepen verplicht om in hun meldcode een afwegingskader te gebruiken. Dit afwegingskader geeft aan wanneer het doen van een melding bij Veilig Thuis als een professionele norm wordt beschouwd, ook als de beroepskracht in staat is zelf passende hulp te bieden. Veilig Thuis kan zo verschillende signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling over een langere periode volgen en combineren en zorgdragen voor de veiligheid.  

AEF coördineert de ontwikkeling van de afwegingskaders die beroepsgroepen maken bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De beroepsgroepen ontwikkelen – via hun beroepsverenigingen - onder leiding van projectleiders een afwegingskader dat past bij hun beroepspraktijk. Dit afwegingskader wordt toegevoegd aan de meldcode. Ivo van Duijneveldt en Marianne Molenaar van AEF fungeren als procescoördinator bij het maken van het afwegingskader en dragen zorg voor verbinding tussen de beroepsgroepen, verbinding met gemeenten, het Rijk, inspecties en kennisinstituten. Zij zijn sparringpartner en zorgen voor vaart in het ontwikkelproces. Vragen? Stuur een bericht naar Marianne: m.molenaar@aef.nl of Ivo: i.vanduijneveldt@aef.nl.

Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Augeo maakte een mooie animatie over het ontwikkelen van een afwegingskader bij de meldcode.