Case

Ontwikkelen sociale wijkteams

Sociaal domein

In de regio Midden-Brabant hebben professionals van gemeenten onder begeleiding van AEF een instrumentarium ontwikkeld om een nieuwe manier van werken in het sociaal domein te ondersteunen. De grondgedachte bij de decentralisatie in het sociaal domein is dat gemeenten dichter bij de burger staan en daardoor beter in staat geacht moeten worden om problemen met zelfredzaamheid in een vroeg stadium te signaleren.

De échte verandering van de zorg zou dan ook plaats moeten vinden op de werkvloer, in de omgeving van de cliënt. Om dit te faciliteren en te bevorderen, heeft AEF de professionals begeleid bij het ontwikkelen van een instrumentarium bestaande uit een quickscan, een vraaganalyse en een plan van aanpak.

De inwoner met een ondersteuningsvraag komt, rechtstreeks of via een huisarts of hulpverlener, terecht een professional van de zogeheten Tilburgse Toegang. Deze professional brengt het instrumentarium in stelling en voert samen met de inwoner een quickscan uit. Dat levert dan een groene, oranje of rode score op, die bepalend is voor het vervolg.

Groen: lichte ondersteuning, de inwoner kan zelf weer vooruit
Oranje: de professional voert een vraaganalyse uit
Rood: de professional voert een vraaganalyse uit óf schaalt direct op naar Veilig Thuis of het Zorg- en Veiligheidshuis.

Aan de hand van de vraaganalyse kan bepaald worden wat precies het probleem is en of er complicerende factoren meespelen op andere levensterreinen. Zo nodig kan een beroep gedaan  worden op een Expertiseteam. De professional en zorgvrager stellen samen met de beoogde zorgaanbieder een plan van aanpak op. Als het plan voorziet in extra ondersteuning dan volgt een beschikking voor een voorziening, hetzij in de vorm zorg in natura hetzij als een persoonsgebonden budget. Daarbij regelt de gemeente de administratieve afhandeling. De inwoner krijgt de zorg of ondersteuning van de zorgaanbieder. Na  afloop van het traject evalueren zij samen deze zorg.

Het instrumentarium helpt professionals bij het bepalen van een passend, pro-actief zorgaanbod dat over de grenzen van de verschillende werkdomeinen heen kijkt.