Case

Ongewenste uitstroom strafrechtketen

Veiligheid en Justitie

In februari 2012 publiceerde de Algemene Rekenkamer (AR) het rapport “Prestaties in de strafrechtketen”.  In het rapport concludeert de Rekenkamer dat er sprake is van ongewenste uitstroom uit de strafrechtketen. 

AEF is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd deze uitstroom nader te onderzoeken. Het gaat om een kwalitatief onderzoek waar gekeken is naar de vier fasen van de  strafrechtketen: opsporing, vervolging, berechting en executie. Daarnaast heeft AEF in het onderzoek knelpunten wat betreft wet- en regelgeving, maatschappelijk belang en bedrijfsvoering in kaart gebracht. 

Vertrekpunt van het onderzoek waren bijeenkomsten met  ketenorganisaties, politie, Openbaar Ministerie, rechtbanken en executieorganisaties. Met hen is de praktijk van de ongewenste uitstroom besproken. 

Samen met een verkennend literatuuronderzoek en een aantal interviews vormde dit de basis voor de rapportage.
Voor de executiefase is een dossieronderzoek gedaan om te bepalen waarom een straf niet altijd (direct) ten uitvoer wordt gelegd. 

AEF benoemt per fase van de strafrechtketen de knelpunten en doet aanbevelingen. Ketenbreed adviseert AEF om: 

1.    zorg te dragen voor een sluitende verantwoording van de in–, door- en uitstroom binnen en tussen de ketenpartners;
2.    fora te organiseren om afstemming over procesuitvoering tussen de schakels te bevorderen;
3.    te investeren in de kwaliteit en ondersteuning van personeel rond de selectie van zaken en schakelpunten. 

Als vervolg op het kwalitatieve onderzoek van AEF zal het WODC een kwantitatief onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de omvang van de ongewenste uitstroom. 

Begin juli 2013 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport van AEF met een begeleidende brief aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief heeft de Minister aangegeven de aanbevelingen van AEF onverkort over te nemen en concrete doelstellingen bepaald ter versterking van de strafrechtketen.   

Andersson Elffers Felix, Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen, Oorzaken en oplossingen, 20 maart 2013
Kamerbrief ongewenste uitstroom