Actueel 20 december 2020

Onderzoek structurele middelen jeugdhulp gepubliceerd

HH 88387939 1920 875
ANP Foto / Patricia Rehe

De afgelopen maanden heeft AEF in opdracht van het Rijk (ministeries van VWS, Financiën, BZK en JenV) en de VNG onderzocht of er structureel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten te verlagen.

Een van de vragen was of het zogenaamde ‘boeggolfeffect’ op den duur tot lagere kosten leidt. Uit het onderzoek blijkt dat een brede inzet op preventie en vroegsignalering weliswaar bij kan dragen aan meer kwaliteit van leven en aan besparingen in andere wetten, maar niet leidt tot kostenbesparing binnen de Jeugdwet. In plaats van een boeggolf is dus eerder sprake van verhoging van het waterpeil.

Daarnaast blijkt dat het mediane inkomen van gezinnen die jeugdhulp instromen in de afgelopen jaren is gestegen. De toename in het jeugdhulpvolume komt echter niet door een stijgende instroom, maar door achterblijvende uitstroom. Dit verklaart voor een deel de stijging in de kosten. Andere verklaringen zijn een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt per jaar en een toename van kosten voor wijkteams en voorliggend veld.

Het tekort op jeugd was 1,6 – 1,8 miljard euro in 2019. Gemeenten hebben wel een aantal mogelijkheden om doelmatigheidswinst te behalen: er kan 190 –240 miljoen euro bespaard worden met vijf onderzochte maatregelen. Desondanks blijft er op basis van de huidige uitgangspunten een stevig tekort over. Daarmee toont het onderzoek de noodzaak van een gesprek over het gewenste voorzieningenniveau.

Om te kunnen komen tot de inzichten die we hebben opgedaan hebben we bij een groot aantal partijen informatie opgehaald, waaronder gemeenten, aanbieders en experts. We hebben daarvoor in een periode die voor velen al extra druk en ingewikkeld was vanwege Corona veel vragen gesteld, die niet altijd even makkelijk te beantwoorden waren. We willen hen bij deze nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage.

Meer weten over het onderzoek en de uitkomsten?
Stelsel in groei, Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, 15 december 2020

Kamerstukken
Nieuwsbericht Rijksoverheid

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm