Nieuws

Kostenonderzoek uitvoering nieuwe wet inburgering


Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten vanaf 2021 de regie over de inburgering van nieuwkomers. Van gemeenten wordt verwacht dat zij nieuwkomers ondersteunen en volgen, bijvoorbeeld door het opstellen van persoonlijke inburgeringsplannen, financieel ontzorgen en het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie. Ook is het wenselijk dat de taken onder de Wet inburgering worden gekoppeld aan de andere gemeentelijke taken in het sociaal domein.  

AEF deed in opdracht van de VNG en het ministerie van SZW onderzoek naar de kosten die gemeenten naar verwachting moeten maken om vanaf 2021 de nieuwe Wet inburgering uit te voeren. We hebben alle taken en processen ontrafeld en is voor elk van deze taken uitgerekend hoeveel tijd en geld de uitvoering naar verwachting gaat kosten. Een groot aantal gemeenten heeft meegewerkt aan het onderzoek door middel van dieptestudies, een enquête en bijeenkomsten. De uitkomsten kunt u hier lezen. 

AEF helpt gemeenten met de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Andersson Elffers Felix, Veldonderzoek kosten nieuw inburgeringsstelsel, 30 augustus 2019
Andersson Elffers Felix, Overzicht processen en deelprocessen van de nieuwe Wet inburgering (2021) voor gemeenten, 17 september 2019