Nieuws

Integriteit in het Openbaar Bestuur

Welke factoren zijn van invloed op integriteit in het Openbaar Bestuur?

Het rapport ‘Integriteit in ontwikkeling’ dat AEF voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef, is recent door minister Plasterk naar de Tweede Kamer gestuurd. AEF schetst in het rapport hoe de context waarin (niet) integer gedrag in het openbaar bestuur plaatsvindt, verandert en welke kwetsbaarheden dit kan opleveren. 

De uitgangspositie voor het openbaar bestuur is goed, maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Externe factoren en beleidskeuzes brengen nieuwe kansen én risico's met zich mee. Hiermee is allerminst gezegd dat de ontwikkelingen en beleidskeuzes zelf onwenselijk zijn. 

Een van de kwetsbaarheden die AEF identificeert in het rapport is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werknemers zijn in toenemende mate mobiel. Dit vraagt van organisaties om de verankering van normen, waarden en regelgeving op een andere manier te borgen dan voorheen. Dit geldt ook voor de borging van het integriteitsbeleid en kennisoverdracht. 

Kwetsbaarheden kunnen niet worden ondervangen door meer regels. Dit zou een exercitie zijn in het trekken van arbitraire scheidslijnen. Het komt juist aan op bewustwording. Dit vraagt om een veilige en lerende cultuur. 

Minister Plasterk onderschrijft de bevindingen van AEF en vraagt aandacht voor het belang van een goed gesprek. 

Minister van Binnenlandse zaken, Aanbiedingsbrief rapport risicoanalyse integriteit, Tweede Kamer, 16/10/2014
Andersson Elffers Felix, Integriteit in ontwikkeling, Implicaties van trends en ontwikkelingen voor de integriteit van het openbaar bestuur, 26/09/14