Case

Haalbaarheidsstudie één crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord

Sociaal domein

In de regio Noord-Holland Noord beschikken verschillende jeugdhulporganisaties over een crisisdienst waar ouders, de politie of een huisarts kunnen aankloppen wanneer een jongere in een crisis verkeert. 

AEF voerde in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland Noord een haalbaarheidsstudie uit naar het opzetten van één crisisdienst voor jongeren van 0-18. Met deze crisisdienst beoogt men behalve efficiency ook een duidelijk profiel. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat de crisisdienst ondergebracht wordt bij een bestaande organisatie.
  
AEF maakte aan het begin van het project een startfoto. Kosten en casusbelasting van alle aanbieders zijn in beeld gebracht. 

Vervolgens onderzocht AEF vier mogelijke scenario’s en stelde in samenwerking met de organisaties een businesscase op. Daarbij werd gekeken naar de kwaliteit van de geboden zorg, de kosten en is ook gekeken naar de mogelijkheid om de crisisdienst uit te breiden naar volwassenen. 

Op basis van de startfoto en de businesscase is voor elk van de scenario’s een inschatting gemaakt van de structurele- en eenmalige kosten. 

Het onderzoek maakt aannemelijk dat één crisisdienst haalbaar is, maar toont ook aan dat nauwe samenwerking tussen de bestaande organisaties noodzakelijk is voor het welslagen een dergelijke dienst. 

Het onderzoek biedt een goed inzicht  in het speelveld en geeft aandachtspunten voor het opzetten van een gezamelijke crisisdienst.