Nieuws

Groot Onderhoud Gemeentefonds

AEF schreef een onderzoeksrapport voor het Groot Onderhoud van het Gemeentefonds, cluster Werk en Inkomen

AEF maakte voor het Groot Onderhoud van het gemeentefonds de nieuwe budgetverdeling voor het cluster Werk en Inkomen. In twee jaar tijd houdt het Rijk alle clusters tegen het licht, om zo het fonds beter aan te laten sluiten bij de uitvoeringspraktijk. Het doel is een objectief verdeelmodel te maken, gebaseerd op de werkelijke kosten van gemeenten voor inkomensdienstverlening en minimabeleid.
                                                                                             
De belangrijkste veranderingen in de verdeling zijn:
-   Door een betere aansluiting op de werkelijke kosten van gemeenten treedt er een verschuiving op in de budgetten van kleine naar grote gemeenten.
-   Vanwege de invoering van de Particiatiewet wordt het aantal mensen dat gebruikt maakt van loonkostensubsidie als maatstaf toegevoegd.
-   De maatstaf bijstandsontvangers wordt grotendeels vervangen door een driejarig gemiddelde en deels door andere maatstaven. Daardoor wordt de uitkering stabieler, zodat gemeenten meer zekerheid krijgen. 

Andersson Elffers Felix, Verdeling Gemeentefonds, cluster Werk en Inkomen, 10 maart 2015
Circulaire Resultaten tweede fase groot onderhoud gemeentefonds, 23 maart 2015 [outlink]