Nieuws

Financiën sociaal domein


In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, participatie en maatschappelijke ondersteuning overgeheveld naar de gemeentelijke overheid. Deze decentralisatie ging gepaard met een budgetkorting en de vrees bestond dan ook dat er tekorten zouden ontstaan. Toen in de herfst van 2016 het nieuws naar buiten kwam dat gemeenten € 800 mln overgehouden zouden hebben op het sociaal domein, veroorzaakte dit dan ook veel onrust.

AEF deed voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar de financiën in het sociaal domein. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat uit de gemaakte vergelijking niet geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een groot overschot. In de vergelijking zijn namelijk de middelen die in de verdeelmodellen toegerekend zijn aan het sociaal domein als inkomsten genomen, terwijl die niet zo te interpreteren zijn. Daarnaast was 2015 een overgangsjaar met veel onzekerheden, waardoor ook de uitgaven van gemeenten geen representatief beeld gaven. 

Het advies voor de toekomst is om niet opnieuw een dergelijke financiële vergelijking te maken, maar te kijken naar wat gemeenten doen in het sociaal domein en hoe zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheden.

Eind februari is de rapportage als bijlage van een brief van de Minister naar de Tweede Kamer gestuurd.

Inmiddels werkt AEF voor de VNG aan een vervolgonderzoek naar gemeenten die de komende jaren tekorten verwachten op het sociaal domein.

Financieren en verantwoorden in een nieuw sociaal domein, Eindrapport financiële cijfers sociaal domein, 6 februari 2017
Kamerbrief over onderzoek financiën sociaal domein, 28 februari 2017