Nieuws

Extra geld voor gemeenten met tekorten in het sociaal domein


Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten in het sociale domein. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk spraken eerder dit jaar af om gemeenten met de grootste tekorten verlichting te bieden via een Fonds Tekortgemeenten. In het fonds is € 200 miljoen gestort. AEF ondersteunde de Commissie die als opdracht had om te komen tot een voorstel de verdeling. Op 1 november heeft het VNG-bestuur de verdeling van het Fonds tekortgemeenten vastgesteld.

Eerder dit jaar ondersteunden Irene Niessen en David Schelfhout van AEF de VNG bij het vaststellen van de criteria op basis waarvan de middelen verdeeld konden worden. AEF faciliteerde het gesprek tussen gemeenten en deed voorstellen voor werkbare en rechtvaardige criteria. Deze criteria zijn in juni door de algemene ledenvergadering van de VNG goedgekeurd. 

Vervolgens is de Commissie Fonds tekortgemeenten ingesteld. Deze bestond uit Mariëtte van Leeuwen (onderwijsbestuurder Horizon en Altra), Kees Vendrik (hoofdeconoom Triodos Bank) en Marco Florijn (directeur Seastarters). Irene Niessen, Evelien Rutgers, Quirine van Eeden en Wouter van Ingen voerde het secretariaat voor de Commissie.
 
Gemeenten hadden tot medio september de tijd om de aanvraag in te vullen. De zomer is besteed aan het ondersteunen van gemeenten in de voorbereiding zoals het beantwoorden van vragen en het verschaffen van informatie.  

Op 15 september begon de monsterklus: er zijn 88 aanvragen binnengekomen, die stuk voor stuk inhoudelijk beoordeeld moesten worden. Het team van AEF is hiermee op hoog tempo aan de slag gegaan. Elke aanvraag werd bestudeerd, en aan alle gemeenten zijn vragen gesteld om te kunnen beoordelen of kosten terecht zijn opgevoerd. Vaak leidden de antwoorden nog tot verdiepende vragen, en met enkele gemeenten is intensief contact geweest om duidelijkheid te krijgen over de opgevoerde kosten. Soms leidde dat ook tot teleurstelling, wat niet verwonderlijk is gezien de grote belangen die hiermee gemoeid zijn. Met de Commissie is regelmatig overleg gevoerd over de toepassing van de criteria. Uiteindelijk zijn alle aanvragen op een of meerdere manieren zijn herzien.

In de laatste week zijn alle aanvragen teruggelegd bij gemeenten, zodat zij nog een laatste check konden doen en op de hoogte waren van de inhoud en achtergrond van alle wijzigingen sinds de eerste opgave. Dat leidde tot een voorstel voor de verdeling, dat op woensdag 31 oktober door de Commissie is opgeleverd aan het VNG-bestuur. 

We kijken terug op een bijzonder intensief proces, waarin we vooral ook veel positieve en constructieve contacten met gemeenten hebben gehad. Via deze weg willen we alle betrokken gemeenteambtenaren nogmaals danken voor de goede samenwerking in dit proces.

De VNG heeft een nieuwsbericht geplaatst over de verdeling van de middelen. Daar vind je ook de eindrapportage, inclusief de verdeling van de middelen.