Nieuws

Evaluatie van het CBS


In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft AEF het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geëvalueerd. De evaluatie richtte zich op de doeltreffendheid, doelmatigheid en governance van het CBS. AEF oordeelt positief over het functioneren van het CBS in de periode 2010-2015 en doet tegelijk aanbevelingen waarmee het CBS het functioneren verder kan verbeteren. 

Het CBS is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en heeft als wettelijke taak het maken van statistieken in het belang van “praktijk, beleid en wetenschap”. Het produceert zowel verplichte als niet-verplichte statistieken. Verplichte statistieken uit hoofde van nationale en Europese wet- en regelgeving, niet-verplichte in de vorm van maatwerkopdrachten voor specifieke opdrachtgevers, zoals ministeries en niet-overheidspartijen. 

AEF toont in deze evaluatie aan dat het CBS wat betreft doeltreffendheid en doelmatigheid goed heeft gefunctioneerd, en in de statistiekproductie onafhankelijk heeft gehandeld. Ook was de kwaliteit van de statistieken in de ogen van gebruikers onverminderd hoog. Geconcludeerd kan worden dat het CBS tegemoet is gekomen aan de behoeften vanuit praktijk, beleid en wetenschap. 

AEF benoemt aandachtspunten om het functioneren van het CBS naar een nog hoger niveau te tillen. Zo is de relatie tussen de strategische agenda en het werk- en meerjarenprogramma gebaat bij meer helderheid. Het onderscheid in de kosten van verplichte en niet-verplichte statistieken verdient meer transparantie, ook omwille van eventuele toekomstige keuzes over de statistiekproductie. 

AEF pleit voor een bredere set aan prestatie-indicatoren, zodat een dekkend beeld gegeven kan worden van de activiteiten van het CBS. Deze prestatie-indicatoren zouden meer ambitieuze doelen kunnen nastreven. Gegeven de stand van het eigen vermogen stelt AEF voor dat eigenaar en opdrachtnemer de ontwikkeling hiervan scherp in de gaten blijven houden, zodat zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden. Tot slot meent AEF dat maatwerkwerkopdrachten beter verankerd kunnen worden in de sturingsrelatie tussen eigenaar, opdrachtgever(s) en opdrachtnemer.

De evaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van de reactie van het CBS en de Minister van Economische Zaken.

Andersson Elffers Felix, Het CBS in feiten en cijfers, 22 november 2016