Nieuws

AEF evalueerde de Nederlandse Zorgautoriteit


AEF evalueerde in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2014-2017.

De NZa vervult een centrale rol in het Nederlandse zorgstelsel. De Zorgautoriteit houdt toezicht op het functioneren van de markt en is verantwoordelijk voor tarief- en prestatieregulering. De NZa streeft naar betaalbare, kwalitatief goede zorg die toegankelijk is voor iedereen.  

Vier onderwerpen staan centraal in de evaluatie: de doeltreffendheid en doelmatigheid van de NZa, de sturingsrelatie tussen het ministerie van VWS en de NZa en de bestendiging van de verbeterplannen die voortgekomen zijn uit de voorafgaande evaluatie.

AEF concludeert dat de Zorgautoriteit een moeilijke periode heeft doorgemaakt waarin het interne functioneren van de organisatie ter discussie stond. Stappen zijn gezet om de beschadigde reputatie te herstellen en het vertrouwen terug te winnen. De NZa heeft op al haar werkterreinen energie gestoken in het realiseren van verbeteringen. Dat heeft geleid tot tastbare resultaten. Ook doet AEF aanbevelingen met het oog op de toekomst.

Andersson Elffers Felix, Evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit, Evaluatie 2014-2017, 21 december 2018
Andersson Elffers Felix, Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit, samenvatting