Case

Bouwen op de kracht van burgers

Zorg en Welzijn

De rijksoverheid decentraliseert in hoog tempo taken in het sociale domein (jeugdzorg, participatie, Wmo/AWBZ en onderwijs) naar gemeenten. Alhoewel deze beweging breed wordt ondersteund, valt op dat er nog weinig samenhang is in de aanpak. Er zijn forse verschillen in de uitgangspunten, inhoud en aanpak van de geplande decentralisaties, waardoor het daadwerkelijk bereiken van de beoogde resultaten wordt bemoeilijkt. 

De notitie ‘Bouwen op de kracht van Burgers’, geschreven door AEF in samenwerking met KPMG Plexus bevat een integrale visie op de het sociale domein, de omslag die daarin plaats moet vinden, én de overkoepelende uitgangspunten die voor de decentralisaties zouden moeten gelden. 

Belangrijke onderdelen uit deze visie zijn vertaald in het regeerakkoord Rutte II: met name het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en het voornemen om te komen tot één integraal en ontschot gemeentelijk budget voor het sociale domein.