Publicatie

Borging van de publieke gezondheid

AEF heeft een verkenning uitgevoerd naar de borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD’s

In opdracht van het ministerie van VWS heeft AEF een verkenning uitgevoerd naar de borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD’s. Het onderzoek vormt voor het ministerie input voor een beleidsbrief die later dit jaar zal verschijnen.

AEF heeft ten aanzien van een aantal thema’s in beeld gebracht hoe deze op dit ogenblik zijn georganiseerd en welke aanpassingen nodig zijn om de publieke gezondheid in Nederland (beter) te borgen. Onderzocht zijn de thema’s: infectieziektebestrijding, beleidsadvies, crisisbeheersing, toezicht, leefstijl, sociaal-economische gezondheidsverschillen en regie. Het onderzoek geeft aan waar risico’s en kansen liggen en bevat aanbevelingen voor gemeenten en Rijk om te komen tot een sterkere publieke gezondheid, mede in het licht van de veranderende context van het sociaal domein.

Het rapport bevat als aanbevelingen:

1.    maak een – door gemeenten en Rijk gezamenlijk gedragen – ontwikkelagenda voor de publieke gezondheid
2.    breng de publieke gezondheid en het sociaal domein meer met elkaar in lijn
3.    creëer een heldere uitgangspositie voor elke GGD
4.    versterk de aandacht voor preventie
5.    ontwikkel een stimuleringsprogramma ‘Publieke Gezondheid Nieuwe Stijl’.

Andersson Elffers Felix, Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD, 2 december 2013