Nieuws

Belemmeringen voor Blauw


AEF inventariseerde welke belemmeringen de Nationale Politie ervaart bij de uitvoering van het werk. Aanleiding voor het onderzoek is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Effectiviteit Politie.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen interne- en externe belemmerende factoren, in het rapport aangeduid als: 'knellende kaders'. Externe belemmeringen komen vaak voort- uit Nederlandse- en vaak ook Europese wet- en regelgeving. Interne belemmeringen komen vaak voort uit zelfopgelegde beperkingen, zoals protocollen.

In de afspraken van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de politie is de operationele sterkte van 49.802 FTE een hard gegeven. Dit wordt gezien als de beleidsmatige vertaling van het door burgers en politiek omarmde principe van 'meer blauw op straat'. Het onderzoek concludeert dat dit criterium ten koste lijkt te gaan van efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering. Zo is meer blauw op straat geen oplossing voor alle vragen aan de politie. Bijvoorbeeld de aanpak van financiële criminaliteit of criminaliteit via het internet, vraagt om een andere expertise en een ander instrumentarium. 

De Minister van Veiligheid en Justitie stuurde het AEF-rapport aan de Tweede Kamer, als bijlage bij zijn reactie op het IBO-rapport. Daarin kondigt hij aan dat er in de toekomst mogelijk gekeken wordt naar een bandbreedte voor de operationele sterkte.