Case

Behoud van archeologische waarden bij infrastructuurprojecten

Cultuur en Media

Rijkswaterstaat (RWS) beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen, vaarwegen en het hoofdwatersysteem. Over de wijze waarop bij infrastructurele projecten wordt omgegaan met archeologie, hebben RWS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gezamenlijk afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

De eerste versie van het convenant dateert uit 1987. In 2007 hebben RWS en de RCE afgesproken om het convenant na enkele jaren te evalueren. Deze evaluatie is in 2011 door AEF uitgevoerd. In het evaluatierapport Tot op de bodem wordt ingegaan op de werking van de afspraken uit het convenant. Hoofdconclusie is dat zowel RWS als de RCE op managementniveau en in de uitvoering tevreden zijn met de doelstelling van het convenant, namelijk het regelen van de samenwerking en onderlinge verhoudingen bij de omgang met archeologische waarden, zowel op het land als onder water. Beide partijen onderschrijven het belang van de samenwerking. 

Ontwikkelingen in de wijze van aanbesteden van infrastructurele projecten en in de markt van archeologische bedrijven zijn echter van invloed op de samenwerking en vragen herijking van de gemaakte afspraken. AEF heeft aanbevelingen daarvoor opgesteld, en deze uitgewerkt in een nieuwe concept samenwerkingsovereenkomst.