Nieuws

De Kamer van Koophandel verandert: een voorbeeld voor de publieke sector


AEF heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de wet op de Kamer van Koophandel (KvK) geëvalueerd.

Op 1 januari 2014 zijn de twaalf regionale Kamers van Koophandel, de vereniging van Kamers van Koophandel Nederland, de stichting Syntens gefuseerd tot één organisatie. Daarbij hoorde een wetswijziging die als belangrijk doel had de KvK te moderniseren, en een bezuinigingsopgave van 40%. AEF evalueerde zowel de transitie als de huidige taakuitvoering.

De KvK voert een aantal wettelijke taken uit. Dit doet de KvK niet meer vanuit losse producten: met succes is gezocht naar samenhang in de uitvoering. De organisatie werkt bovendien vraaggestuurd op basis van klantreizen, waardoor de diensten beter aansluiten op de wens van de ondernemers. De governance is eenvoudiger geworden en in de herziening van het takenpakket was het credo ‘back to basics’. De KvK heeft ook een grote stap gezet in digitalisering. Wel zal die de komende jaren nog de nodige aandacht vragen.

Het is lastig om de effecten van de diensten nu al te beoordelen: de wet is relatief kort geleden in werking getreden en door de transitie zijn de prestaties nog niet over langere tijd met elkaar te vergelijken. Wel concludeert AEF dat de KvK een duidelijke visie had over de transitie en dat deze consequent is geïmplementeerd. De bezuiniging is gehaald en de organisatie heeft een duidelijke visie op de keuzes in dienstverlening. De transitie van de KvK kan volgens AEF als voorbeeld dienen, als een 'best practice' voor andere publieke organisaties.

Zie voor meer informatie het rapport Andersson Elffers Felix, Evaluatie Wet op de Kamer van Koophandel, 22 december 2017 en de kamerstukken op de site van de rijksoverheid.