Nieuws

Collegegeldverlaging technisch haalbaar


Het kabinet heeft met het Regeerakkoord besloten om voor alle eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs het collegegeld te halveren. AEF heeft in opdracht van ketenregisseur Studielink een impactanalyse uitgevoerd voor deze maatregel. Centraal stond de vraag of het technisch haalbaar is om de halvering tijdig te regelen voor de ruim 134.000 studenten. De minister van OCW heeft de ambitie om dit het komende collegejaar (september 2018) al in te voeren.

Om de maatregel in dit krappe tijdsbestek te realiseren er inzet nodig op drie sporen: aanpassing van de wet- en regelgeving, afspraken over de bekostiging en het krijgen van zicht op haalbaarheid van de uitvoering door de keten. AEF heeft dit laatste punt, de haalbaarheid van de ketenuitvoering, onderzocht. De verwachting is dat de maatregel een impact zal hebben op de gehele uitvoeringsketen, van DUO en softwareleveranciers tot universiteit en hogeschool.

AEF kreeg opdracht voor het onderzoeken van drie - en na verzoek van het onderwijsveld zelfs vier - uitvoeringsvarianten. De betrokken partijen gaven hun voorkeur aan één en dezelfde variant, namelijk inpassing in het bestaande werkproces. De 'terugvalvarianten' vereisen over het algemeen meer inzet gedurende een langere periode.

De ketenpartners hebben intensief meegewerkt aan de impactanalyse; zo werd een enquête door vrijwel alle 54 hogeronderwijsinstellingen ingevuld, binnen het tijdsbestek van een week. Die ervaring sterkt het vertrouwen in de haalbaarheid van de invoering van collegegeldverlaging voor het komende studiejaar.

Andersson Elffers Felix, Eindrapportage Een goed begin is het halve werk, Impactanalyse van de maatregel Collegegeldverlaging in het hoger onderwijs, 18 december 2017

Minsterie van OCW, Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019