Nieuws

Advies AEF over Gemeentefonds


Een groot deel van de gemeentelijke middelen is afkomstig uit het gemeentefonds. Voor de verdeling van een onderdeel van het gemeentefonds, het sub-cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV),  is in 2015 een voorstel gedaan voor een nieuwe verdeling. Tegemoetkomend aan vragen over dit voorstel heeft AEF nu een verdiepende onderzoek gedaan.

De conclusie van het onderzoek is dat hoe meer inwoners de gemeente heeft hoe minder kosten per inwoner worden gemaakt aan VHROSV. Gemeenten met een grotere oppervlakte geven per inwoner meer uit aan het maken van bestemmingsplannen dan gemeenten met een kleinere oppervlakte. 

- AEF adviseert de in 2015 voorgestelde verdeling in te voeren.

Daarnaast adviseert AEF:

- Jaarlijks de uitgaven in kaart te brengen en afhankelijk daarvan de verdeelformule en de clusterindeling van VHROSV aan te passen.

- AEF signaleert een dilemma over gebiedsontwikkeling. Een afbakening van wat er wél en wat niet tot deze kosten gerekend kan worden ontbreekt nog. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van ambities en investeringen. Vanwege een afwijkend kostenpatroon ontvangen de G4 voor deze kosten vaste bedragen. Hoe verhouden vaste vergoedingen zich tot een systematiek met verdeelmaatstaven?