Nieuws

Verbeterd toezicht Collectieve Beheersorganisaties


In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) evalueerde AEF de Wet toezicht op collectieve beheersorganisaties. AEF deed dat samen met Radicand Economics en de Universiteit Utrecht.

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op collectieve inning en tijdige en juiste verdeling van gelden door de collectieve beheersorganisaties (CBO’s). CBO’s innen gelden bij gebruikers en/of verdelen auteursrechtelijke gelden.

In de evaluatie zijn de doelen en de bijbehorende instrumenten van de Wet Toezicht in hun onderlinge samenhang bekeken. AEF voerde daartoe gesprekken met belanghebbenden waaronder CBO’s en vertegenwoordigers van rechthebbenden en betalingsplichtigen.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de Wet Toezicht en het toezicht door het CvTA hebben geleid tot verbeteringen in het toezicht op de CBO’s, maar dat de vooraf gestelde doelen nog niet helemaal zijn gehaald. AEF draagt aan welke stappen wetgever en/of toezichthouder kunnen zetten om deze doelen alsnog te bereiken.

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting, Universiteit Utrecht, Andersson Elffers  Felix, Radicand Economics, 5 oktober 2016
Samenvatting Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting, 5 oktober 2016
Rapport en samenvatting 'Evaluatie van de Wet toezicht collectieve...' bij het WODC